Algemene voorwaarden

van: 1. De besloten vennootschap “Handelsonderneming Vlamings B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20037028.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. De besloten vennootschap “AgroCentrum B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20065169.
 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor de aanbieding, offertes, verkoopovereenkomsten, bestellingen, verkoop en levering van al onze zaken en voor het verlenen van al onze diensten, waaronder advisering, opslag en vervoer, bewerking alsmede voor de daarop betrekking hebbende betalingen.
 2. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden tevens voor onder sub a genoemde zaken indien deze niet worden gefactureerd of niet nader op factuur worden gespecificeerd.
 3. Afwijkende bepalingen en/of afspraken, waaronder te begrijpen eventueel gehanteerde algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts dan van toepassing wanneer wij die uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden c.q. schriftelijk bevestigen.
 4. Alle aanbiedingen en leveringen door ons van derden gekochte c.q. betrokken goederen of onderdelen daarvan zijn mede onderworpen aan de algemene voorwaarden, waaronder deze derden de levering aan ons hebben verricht, een en ander voor zover daarvan in onderhavige leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken.
 

AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn, ook wat prijzen betreft, steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Tenzij de aanbieding anders vermeldt, worden alle aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand gedaan. Voor producten waarvan wederpartij mag verwachten dat het dagprijzen betreft, waaronder kunstmest, granen en pootaardappelen, gelden de aanbiedingen tot 22.00 uur van de dag waarop de aanbiedingen zijn gedaan.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding ons heeft bereikt. Acceptatie impliceert instemming met deze algemene verkoopvoorwaarden en afstand van (inkoop)voorwaarden indien en voor zover deze afwijken of in strijd zijn met onderhavige leveringsvoorwaarden of geldend Nederlands recht.
 4. Indien gecontracteerd of aangeboden wordt, namens ons of door een vertegenwoordiger van ons, dan zijn mondelinge overeenkomsten niet bindend.
 5. Mondelinge afspraken welke niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de betreffende afspraak.
 6. Een aanbieding wordt geacht niet gedaan te zijn en een overeenkomst wordt geacht niet gesloten te zijn indien en voor zover uitvoering geven aan deze aanbieding of aan deze overeenkomst handelen in strijd met wettelijke bepalingen, voorschriften of reglementen ten gevolge zou hebben. Noch wij, noch wederpartij kunnen in dit geval rechten doen jegens elkaar.
 7. Wij hebben het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 

PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, exclusief omzetbelasting alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
 2. Prijscouranten en prijsvermeldingen die door ons zijn verstrekt gelden niet als aanbieding of offerte en kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd of ingetrokken.

Indien na het totstandkomen van de overeenkomst maar voor de datum van levering of uitvoering wijziging van kostenbepalende factoren ten gevolge heeft dat de kostprijs/calculatieprijs voor verkoper meer dan 10% stijgt, hebben wij het recht deze verhoging door te berekenen aan wederpartij en heeft wederpartij de keuze of de verhoogde prijs te accepteren danwel de aanbieding of overeenkomst als niet gedaan respectievelijk niet gesloten te beschouwen zonder dat er rechten of verplichtingen ontstaan tussen ons en wederpartij. In geval van wijziging berichten wij binnen drie dagen na het bekend worden van de wijziging dit aan wederpartij en wederpartij maakt binnen 3 dagen nadien zijn keuze bekend aan ons.

 

LEVERING

 1. Wij zullen al hetgeen doen wat van ons in redelijkheid verwacht mag worden om er voor te zorgen dat deugdelijke producten van een goede kwaliteit worden afgeleverd respectievelijk de diensten op een behoorlijke wijze worden uitgevoerd.
 2. Levering geschiedt overeenkomstig de voorschriften en wettelijke bepalingen met betrekking tot de te leveren producten en diensten.
 3. Opgaven omtrent levertijden en –termijnen gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 4. Producten worden door ons franco geleverd op het door wederpartij aangegeven adres tenzij anders overeengekomen. Wijze van vervoer wordt door ons bepaald. De producten worden geacht aan wederpartij geleverd te zijn op het moment waarop zij zijn gelost.
 5. In geval van afhalingen bij ons zowel als bij derden is het vervoer voor rekening en risico van wederpartij.
 6. Indien de wederpartij de door ons ter levering aangeboden goederen om welke reden dan ook niet afneemt, komen alle kosten welke hieruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers- en opslagkosten, voor rekening van wederpartij. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van de betreffende goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten die daarmee zijn gemoeid, komen voor rekening van wederpartij, onverminderd het recht van ons volledige schadevergoeding te vorderen.
 7. Emballage blijft steeds eigendom van ons en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet bij het gefactureerde bedrag inbegrepen.
 8. Retourzendingen, die niet door eigen transport van ons worden opgehaald, zijn voor rekening en risico van wederpartij. Dit geldt voor zowel ongebruikte producten alsmede voor leeg fust.
 

RECLAMES

 1. Wederpartij is verplicht bij aflevering te controleren of de afgeleverde goederen die hoeveelheid en kwaliteit hebben, die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Geconstateerde gebreken in hoeveelheid of kwaliteit dient koper binnen acht dagen schriftelijk aan ons mede te delen. Gelijke regeling geldt mutatis mutandis voor het verrichten van diensten.
 2. Reclames met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde goederen die eerst later, maar binnen drie maanden, gerekend vanaf de dag van levering, aan het licht treden moeten binnen acht dagen nadat de afwijking en/of het gebrek aan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij ons worden ingediend, of straffe van verval van reclamerecht. Gelijke regeling geldt mutatis mutandis voor het verrichten van diensten.
 3. Wederpartij zal aan het gegrond zijn van een reclame geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.
 

OVERMACHT

 1. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren, hetzij de uitvoering op te schorten voor de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
 2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk danwel bezwaarlijker of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkstaking, brand of ander natuurgeweld, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.
 

BETALING

 1. Betaling dient te geschieden op een door ons bij de aanbieding of factuur vermeld bankrekeningnummer uiterlijk op de 30e dag na factuurdatum, zonder dat korting en/of schuldvergelijking is toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij door het enkele verloop van een termijn in gebreke, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling door ons is vereist en verbeurt hij aan ons over de verschuldigde hoofdsom een bedrag van 1,5% rente per maand. Deze verschuldigdheid van vertragingsrente laat onverkort het recht van ons om 10 dagen na het in verzuim zijn van wederpartij de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst in welke geval wederpartij aansprakelijk is voor alle door ons geleden schade. Een en ander gefixeerd op 25% van het factuurbedrag exclusief BTW.
 3. Bij niet of niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting door wederpartij komen de kosten van invordering voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00. Indien tot gerechtelijke invordering wordt overgegaan, is koper aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken proces- en executiekosten.
 4. Wij zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks onverminderd de ons overigens toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien: 1) de wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling; 2) het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; 3) het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; 4) een onderhands akkoord wordt aangeboden; 5) op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; 6) ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.
 5. Indien bij ons voor levering of uitvoering twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan wederpartij danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zekerheid wordt gesteld.
 6. Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, zullen de facturen geacht worden geheel in orde te zijn en een juiste omschrijving te bevatten van het afgeleverde en de voorwaarden waarop werd overeengekomen.
 7. Wij zijn gerechtigd facturen te wijzigen bij bewijs van incorrectheid. Het onder 7.f genoemde is niet van toepassing voor ons.
 8. Wij zijn gerechtigd eventuele vorderingen op wederpartij te compenseren met alle schulden die wij mogelijk aan wederpartij hebben.
 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Bij verkoop door ons aan wederpartij zal de eigendom van de verkochte zaken niet eerder overgaan dan op het moment waarop integraal aan ons voldaan zijn:
 2. de door wederpartij verschuldigde koopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verrichte of te verrichten diensten.
 3. alle vorderingen wegens tekortschieten van wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst.
 4. Wederpartij is voor de algehele betaling der openstaande vorderingen niet bevoegd de door ons geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening of de normale bestemming der goederen.
 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Omdat vele factoren buiten ons om, zoals bewaring en/of opslag en/of toepassing volgens de etiketvoorschriften door wederpartij van de geleverde goederen, alsmede o.a. weersinvloeden op de werking daarvan, het resultaat kunnen beïnvloeden, kunnen wij niet instaan voor een deugdelijke werking van de geleverde goederen.
 2. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of andere schade, direct of indirect, voortvloeiende uit o.a. het laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, het in het verkeer brengen of gebruik van de geleverde goederen.
 3. Wij sluiten elke vorm van productaansprakelijkheid uit voor geleverde goederen die door ons zijn betrokken van toeleveranciers en die door ons in originele staat aan wederpartij zijn geleverd.
 4. Mede gelet op het bepaalde onder 9.a zijn wij evenmin aansprakelijk voor schade welke ontstaat in verband met door ons en/of door ons ingeschakelde tussenpersonen en/of vertegenwoordigers en/of werknemers verstrekte mededelingen en/of toelichtingen en/of adviezen, in de ruimste zin des woords, o.a. ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, de samenstelling en/of de geschiktheid van door ons of derden aan wederpartij te leveren of te verstrekken goederen.
 5. Indien wij niettemin aansprakelijk zouden zijn voor door wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden tot betaling van een bedrag tot ten hoogste de factuurwaarde van de door ons of derden geleverde goederen in verband waarmee de schade is ontstaan.
 6. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting resp. beperking gelden niet ingeval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.
 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten of hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door de wederpartij ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 3. De burgerlijke rechter van het arrondissement Breda is bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Wij mogen van deze bevoegdheid afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

GELDIGHEID

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en zijn van kracht met ingang van 22 januari 2015.

Contact

Dealers

Samen sterk

De adviseurs van onze dealers beschikken over veel waardevolle praktijkkennis. Voeg daar de noviteiten van AgroCentrum aan toe en samen zorgen we ervoor dat telers de adviezen krijgen die zorgen voor een gezond, vitaal en weerbaar gewas. Samen zorgen we voor topopbrengsten!

Ondersteuning in marketingactiviteiten

Stel je gaat als bedrijf deelnemen aan een beurs, open dag of demoveld. Of je gaat een mailing versturen aan jouw afnemers. Wat ga je uitdragen? AgroCentrum is altijd bereid om te ondersteunen in promotie of (online) marketing activiteiten. Informatie delen over AgroCentrum producten met jullie “handtekening” er onder, in je eigen huisstijl. Dat is hoe wij graag samenwerken.

Demovelden

Vaak levert de (demo)proef een schat aan informatie op. Laten we samenwerken! Wij tonen jullie graag onze demovelden en we worden graag uitgenodigd om ook in jullie demovelden het effect van de AgroCentrum producten te komen bekijken. Neem contact op met Harm-Jan of Yet Reitsma 

Vraagbaak aan de bron

Onze producten worden geproduceerd door echte specialisten en onderbouwd met professionele adviezen. Wij onderhouden goede contacten met hen. Zo ondersteunen zij ons met specifieke informatie zoals Kijk bijvoorbeeld maar eens op tankmix.com  

Zaadbedrijven

Verbinding

Het is ontzettend fijn dat steeds meer zaadbedrijven ons weten te vinden. Met sommigen hebben wij al jaren een goede relatie. Andere weten ons te vinden voor een “spoedklus”. Is er behoefte om grote of kleinere partijen zaad te laten schonen, omzakken of te ontsmetten? Met onze professionele ontsmettingsmachine en met gekwalificeerd personeel, ontzorgen wij jou door diverse zaadbewerkingen in opdracht goed uit te voeren.

Nutriënten en biostimulanten op het zaad

Wat mag er in Nederland en België nog worden toegepast op het zaad? AgroCentrum is in samenwerking met zaadbedrijven altijd op zoek naar de nieuwste oplossingen.  Zo zijn we continu bezig met zoeken naar alternatieven voor gangbare zaadbehandelingsmiddelen en toekomstbestendige oplossingen.

Collecteren & Inkoop granen

AgroCentrum is bevoegd om vermeerderingsgraan te collecteren, schonen en te behandelen. Het graan wordt ontvangen op de Prins Reinierstraat 7-10 in Steenbergen. Daar bevindt zich ook de geijkte weegbrug. Het graan wordt direct geanalyseerd op vocht en hectolitergewicht.

Agrariërs

Elk jaar doe je je uiterste best om jouw gewas zo goed mogelijk te verzorgen. Dat leidt tot een gezonde oogst en een goede opbrengst. Geen jaar is hetzelfde, geen perceel is hetzelfde. Wij zijn er voor jou!

Het is een mooi beroep

Wij kennen het reilen en zeilen van jouw mooie beroep. De omstandigheden zijn niet altijd optimaal. Wij zijn er om je te helpen met al jouw vragen over voeding, doseringen en het behalen van een maximale oogstresultaat.

En dan moet je schakelen

Je kijkt naar je teelt. Soms is het zichtbaar maar veel vaker niet. Krijgt je gewas wel echt de beste voeding, in de juiste dosering, op het juiste moment? En dus zijn er geregeld vragen:

 • Welke voedingselementen zijn nu nodig?
 • Welke dosering zal ik aanhouden?
 • Hoe weet ik wat een bespuiting mij oplevert?
Wat kan je doen?

Op de website vind je veel informatie over bij (Blad)meststoffen en toevoegmiddelen  Bemestingsadvies per gewas of Mengbaarheid.

Heb je het gewenste antwoord nog niet gevonden? Schroom dan niet en stel je vraag via het contactformulier of per telefoon.